“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 pdf icon งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567
         1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
         2.แผนงานงบกลาง
         3.แผนงานบริหารงานทั่วไป
         4.แผนงานการศึกษา
         5.แผนงานรักษาความสงบภายใน
         6.แผนงานสาธารณสุข
         7.แผนงานสังคมสงเตราะห์
         8.แผนงานเคหะเละชุมชน
         9.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
       10.อผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
       11.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
       12.ตารางข้อบัญญัติ 67
       13.รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหาร pdf iconเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

        -แผนงานงบกลาง

        -แผนงานบริหารงานทั่วไป

       -แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       -แผนงานการศึกษา

       -แผนงานสาธารณสุข

       -แผนงานสังคมสงเคราะห์

       -แผนงานเคหะและชุมชน

       -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

       -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

       -เทศบัญญัติ

       -ประกาศเทศบัญญัติ

pdf icon เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

pdf icon เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pdf icon ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf icon เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf icon ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

pdf icon เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

pdf icon เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจะหลวย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT