“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

นางสาวเรียมลักษณ์  แสนวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางกนกวรรณ มุลน้อยสุ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชัยศักดิ์  กองแก้ว

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์  โคตทอง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวปิยะมาศ สุวรรณา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางกมลวรรณ  อนุรักษ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวประไพศรี  ดาราพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

พ.จ.อ.ยุทธพล  ผลพันธิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

นายประเวช  วงษ์ไทย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน