“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

นางเบญญาภา  บุรณชัยนันท์ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางณภัสนันท์ บุษบิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุเพียร พรมมี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน