“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวศิริวลัย พรรษา
นักวิชาการศึกษา

นางกรรณิการ์ สาระมูล
ครู คศ.1

นางอำไพ สิมมา
ครู คศ.1

นางสาวสาวรีย์ เตชะคำภู
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ แก้วพวง
ครู คศ.1

นางสาวสุรีพร บุญคง
ครู คศ.1

นางนฤมล สำราญร่ื่น
ครู คศ.1

นางสาวเนืองนิตย์ ศรีหันต์
ครู คศ.1

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT