“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

นางนันทวรรณ  โวหาร

ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางกรรณิการ์  สาระมูล
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นางกรรณิการ์ สาระมูล
ครู 

นางอำไพ สิมมา
ครู 

นางสาวสาวรีย์ เตชะคำภู
ครู 

นางสาวพัชรินทร์ แก้วพวง
ครู 


ครู 

นางนฤมล สำราญร่ื่น
ครู 

นางสาวเนืองนิตย์ ศรีหันต์
ครู