“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

pdf icon เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

pdf icon ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

pdf icon กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566

pdf iconเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

pdf icon เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563

pdf icon เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

pdf icon เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563

pdf icon เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563

pdf icon กำหนดสมัยประชุมสามัญสภา ประจำปี พ.ศ. 2563

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT