“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาจะหลวย

อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ความเป็นมา

 เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตำบลนาจะหลวยตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันเทศบาลตำบลนาจะหลวย เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การศึกษา การพาณิชยกรรม การขนส่ง และการบริการต่างๆ ของอำเภอนาจะหลวย เทศบาลตำบลนาจะหลวย มีพื้นที่ทั้งหมด 8.91 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,567.75 ไร่)

                  

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลนาจะหลวย

 เนื่องจากอำเภอนาจะหลวย เป็นอำเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า และมีภูเขาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ภูจองนายอย” เป็นภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาจะหลวย ชาวอำเภอนาจะหลวยจึงถือเอา  “ภูจองนายอย” เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเหตุนี้  เครื่องหมายดวงตราของเทศบาลตำบลนาจะหลวย จึงประกอบด้วยอาคารของที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ซึ่งหมายถึงสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย (เดิม) แต่ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวยได้แยกมาตั้งสำนักงานใหม่ ส่วนภาพ “ภูจองนายอย” หมายถึง เทศบาลตำบลนาจะหลวยนี้อยู่ในอำเภอนาจะหลวย ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนมีภูเขาลำเนาไพรเป็นอันมาก และเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวยอยู่ติดกับเขาดังกล่าว

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลนาจะหลวย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  8.91  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเป็น  6  หมู่บ้าน  7 ชุมชน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ตั้งอยู่เลขที่ 269  หมู่  10   ตำบลนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตามลักษณะธรณีสัญฐาน  เทศบาลตำบลนาจะหลวย ตั้งอยู่ที่ดอนเหมาะกับการตั้งชุมชน  มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 623.2 ฟุต

แหล่งน้ำที่สำคัญ

เทศบาลตำบลนาจะหลวยมีพื้นที่ชลประทานได้แก่ ลำน้ำห้วยโลก  ลำน้ำห้วยซัน   และลำน้ำร่องแทน  ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ประชากร       

ประชากรทั้งสิ้น 7,385 คน

แยกเป็น

ชาย 3,721  คน

หญิง 3,664  คน

จำนวนครัวเรือน 2,552 ครัวเรือน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย

 1. โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลาง อุปถัมภ์) (ระดับประถมศึกษา)
 2. โรงเรียนนาจะหลวย  (ระดับมัธยมศึกษา)
 3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาจะหลวย
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพรหม1
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีพรหม2
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง

ศาสนสถาน

 1. วัดทองมาวนาราม  ชุมชน  ห้วยซันใต้
 2. วัดศรีพรหม  ชุมชน  ศรีพรหม
 3. วัดภูพลาญแก้ว  ชุมชน ห้วยโลก
 4. วัดป่านาจะหลวย  ชุมชน  หลักเมือง
 5. วัดป่าโนนนิเวศน์ ชุมชน  ห้วยซันเหนือ
 6. วัดภูพลาญสูง  ชุมชน  หลักเมือง

การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลนาจะหลวยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1  ได้แก่  ชุมชนชุมชนห้วยโลก  ชุมชนหลักเมือง 1 ชุมชนหลักเมือง 2

ชุมชนห้วยซันเหนือ  และ ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน) มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  6  คน

เขตเลือกตั้งที่ 2  ได้แก่   ชุมชนศรีพรหม   ชุมชนกลางเมือง  ชุมชนห้วยซันใต้(บางส่วน)

มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  6  คน

โครงสร้างทางการเมือง

โครงสร้างของเทศบาลตำบลนาจะหลวย  แบ่งออกเป็น

ฝ่ายการเมือง   มีบุคลากรทั้งสิ้น    17  คน  ดังต่อไปนี้

-  นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  1  คน

-  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  2  คน

-  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  1  คน

-  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย จำนวน  1  คน

-  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจะหลวย จำนวน  12คน

สถิติเว็บไซต์

Thailand 50.0% Thailand
Unknown 38.7% Unknown
Belgium 6.5% Belgium
United States of America 3.2% United States of America

Total:

5

Countries
00023061
Today: 6
Yesterday: 19
This Week: 62
This Month: 62
This Year: 62