“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

 pdf icon แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566
 pdf icon แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
pdf iconแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รายไตรมาส
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | Type-Pho-6
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | Type-Pho-5
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | Project-summary-account
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | Introduction
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | Front-cover
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | Appendix
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 | announce
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | Summary-account
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | Structure-account
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | Introduction
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | cover
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | Content
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | Appendix
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | Announce
pdf iconแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 | Account

 

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT