“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

pdf icon รายงานแผนป้องกันฯ รอบ ๑๒ เดือน ๒๕๖๕

pdf icon รายงานติดตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 2566

pdf icon รายงานแผนป้องกันฯ รอบ ๑๒ เดือน ๒๕๖๕

pdf icon รายงานแผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน 2565
pdf icon
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาล 2565
pdf icon แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

pdf icon รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

pdf icon รายงานการติดตามการดำเนินงานแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

pdf icon รายงานการติดตามการดำเนินแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน (ครั้งที่ 2) - ( ไฟล์1 , ไฟล์2 )

pdf icon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 

pdf icon การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

pdf icon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต รอบ6เดือน 2563 

pdf icon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต รอบ12เดือน 2563 

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต รอบ6เดือน 2564 

 

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT