“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

"ระบบรับเรื่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล" ช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน

***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 

File size is too big!

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT