“  บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล ”

thzh-CNenlo

pdf icon  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนe-plan

pdf iconแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ห้วง 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)

pdf iconการรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pdf iconผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการ

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน พ.ศ. 2563

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (14.End-of-announcement)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (13.Performance)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (12.Summary-of-performance-graph)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (11.Performance-summary)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (10.Disbursement-project)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (9.Budget-usage)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (8.Project-details-in-the-ordinance)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (7.Budgeting-graph)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (6.Budgeting)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (5.Planning-graph)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (4.Planning)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (3.Further-announcement)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (2.announce)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (1.Front-cover)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (14.End-of-announcement)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (13.G.Performance)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (12.Performance-Report-Graph)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (11.Report-of-the-operating-resu)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (10.Disbursement-details)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (9.F.Budget-spending)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (8.Project-in-the-ordinance)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (7.Graph)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (6.Mon.Budgeting)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (5.Planning-chart)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (4.Planning)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (3.strategic)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (2.Announce)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (1.cover)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan16)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan15)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan14)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan13)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan12)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan11)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan10)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan9)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan8)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan7)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan6)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan5)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan4)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan3)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan2)

pdf iconรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan1)

pdf iconแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาจะหลวย

การตอบแบบสอบถาม การประเมิน ITA

Poster PR IIT 1

 

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EIT